Πώς τα οικολογικά συστήματα θα υποστηρίξουν τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Αυτή η λίστα στοχεύει να συμβάλει στη συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και τον ρόλο της στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Η λίστα αυτή ενισχύει επίσης τη διαφάνεια της διαδικασίας για τη θέσπιση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και παρέχει στους αγρότες, τις διοικήσεις, τους επιστήμονες και τους ενδιαφερόμενους φορείς μια βάση για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την καλύτερη χρήση αυτού του νέου μέσου.

Μέρος της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, τα οικολογικά συστήματα είναι ένα νέο μέσο που αποσκοπεί στην επιβράβευση των γεωργών που επιλέγουν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά την περιβαλλοντική φροντίδα και τη δράση για το κλίμα. Η μελλοντική ΚΑΠ θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της μετάβασης προς ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων και στη στήριξη των ευρωπαίων αγροτών σε ολόκληρη τη χώρα. Τα οικολογικά συστήματα θα συμβάλουν σημαντικά σε αυτήν τη μετάβαση και στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ θα εφαρμόσουν στην πράξη βελτιωμένες προϋποθέσεις, οικολογικά προγράμματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγροκτήματα, καθώς και γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα και επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, ιδίως εκείνων που απορρέουν από τη Στρατηγική Farm to Fork και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για 2030, και για την εκπλήρωση των ειδικών στόχων της ΚΑΠ για το κλίμα και το περιβάλλον.

Για να υποστηριχθούν από οικολογικά συστήματα, οι γεωργικές πρακτικές πρέπει:

να καλύπτει δραστηριότητες που σχετίζονται με το κλίμα, το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων και την αντοχή σε μικροβιακά
να καθοριστούν με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ

το επίπεδο φιλοδοξίας τους πρέπει να υπερβαίνει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τις προϋποθέσεις

να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ

Ο κατάλογος των πιθανών γεωργικών πρακτικών περιλαμβάνει βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές, αγρο-οικολογία, όπως εναλλαγή καλλιεργειών με οσπριοειδείς καλλιέργειες ή σύστημα ζωικού κεφαλαίου με χαμηλή ένταση.

Επιπλέον, περιλαμβάνουν επίσης την καλλιέργεια άνθρακα, για παράδειγμα τη διατήρηση της γεωργίας ή την εκτεταμένη χρήση μόνιμων λιβαδιών. Άλλες γεωργικές πρακτικές που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από οικολογικά συστήματα περιλαμβάνουν τη γεωργία ακριβείας με, για παράδειγμα, για τη μείωση των εισροών ή τη χρήση προσθέτων ζωοτροφών,για τη μείωση των εκπομπών από την εντερική ζύμωση, και τις πρακτικές εκτροφής υπέρ της καλής διαβίωσης των ζώων ή / και τη μείωση των αναγκών για αντιμικροβιακές ουσίες.

Ιστορικό

Η Επιτροπή δημοσίευσε τις στρατηγικές «Farm to Fork and Biodiversity» τον Μάιο του 2020. Αυτές οι δύο στρατηγικές παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για να καταστεί δυνατή η μετάβαση προς την αυξημένη βιωσιμότητα των συστημάτων διατροφής μας και για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων της απώλειας βιοποικιλότητας. Περιλαμβάνουν τους στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030, τη μείωση κατά 50% της χρήσης και του κινδύνου των φυτοφαρμάκων, τη μείωση κατά τουλάχιστον 20% της χρήσης λιπασμάτων, τη μείωση κατά 50% των πωλήσεων αντιμικροβιακών που χρησιμοποιούνται για εκτροφή ζώα και υδατοκαλλιέργεια, καθώς και το 25% της γεωργικής γης στο πλαίσιο της βιολογικής καλλιέργειας και εξασφάλιση 100% πρόσβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές περιοχές σε αγροτικές περιοχές έως το 2025.

Η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2018, εισάγοντας μια πιο ευέλικτη προσέγγιση βάσει επιδόσεων και αποτελεσμάτων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες, αυξάνοντας παράλληλα τις φιλοδοξίες σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Η μελλοντική ΚΑΠ περιλαμβάνει μια νέα πράσινη αρχιτεκτονική που θέτει υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για τις διαπραγματευτικές τους θέσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αντίστοιχα στις 23 και 21 Οκτωβρίου 2020, επιτρέποντας την έναρξη των τριμερών διαλόγων στις 10 Νοεμβρίου 2020. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να διαδραματίσει τον πλήρη ρόλο της στις τριμερείς διαπραγματεύσεις της ΚΑΠ, ως έντιμος μεσίτης μεταξύ των συννομοθετών και ως κινητήρια δύναμη για μεγαλύτερη βιωσιμότητα για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ