Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά της αδειοδότησης έργων – Θα στερείται νομικής βάσης.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) Νόμος του 2020».

Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ ο Φιλελευθερος, ` η  Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ – ΜΚΟ) και η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών, θεωρούν ότι η ακτογραμμή και η θάλασσα αποτελούν κοινά αγαθά και, ως εκ τούτου, αναπόσπαστο μέρος της κοινής, φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να διασφαλίσει την προστασία, διατήρηση και διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, καθώς επίσης και τη συνοχή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Maritime Spatial Planning), σε τοπικό, περιφερειακό και κρατικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έννοια του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού υποδηλώνει «το σχεδιασμό του χρόνου και του τόπου άσκησης ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητά τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κατά τη διαδικασία αυτή, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται με διαφάνεια, με στόχο το σχεδιασμό των θαλάσσιων δραστηριοτήτων».

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών θεωρούν ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο και οι προτεινόμενοι κανονισμοί πρέπει να συζητηθούν από κοινού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, καθότι η προτεινόμενη δευτερογενής νομοθεσία, δηλαδή Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2020 και Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2019, στοχεύει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του βασικού νόμου (144(Ι)/2017), και κατ’ επέκταση στην καλύτερη εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 2014/89/ΕΕ.

Έτσι, δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος για την αδειοδότηση ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε μία τόσο σύντομη μεταβατική περίοδο, διάρκειας μόλις οκτώ (8) μηνών, και κυρίως χωρίς να να έχουν συζητηθεί και εγκριθεί πρωτίστως οι σχετικοί κανονισμοί, η έκδοση και τήρηση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση με βάση το ίδιο το υπό αναφορά νομοσχέδιο. Ως εκ τούτου, τυχόν αδειοδότηση οποιουδήποτε έργου κατά τη μεταβατική περίοδο θα στερείται νομικής βάσης.

Επιπρόσθετα, οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν την έγκριση στην εναρμονιστική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ενδέχεται να αποδυναμώσει τους σκοπούς της κοινοτικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας στον κατακερματισμό και τη σαλαμοποίηση της διαδικασίας για τη θέσπιση μίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει τη συντονισμένη και συνεπή λήψη αποφάσεων κατά τη διαδικασία εκπόνησης, τροποποίησης ή/και έγκρισης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών ζητούν όπως διασφαλιστεί η ενιαία και ολοκληρωμένη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος του προτεινόμενου νομοσχεδίου και των σχετικών κανονισμών, καθώς και την διαγραφή της πρόνοιας για αδειοδοτήσεις έργων κατά τη μεταβατική περίοδο, πριν από την θέσπιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού τον Μάρτιο του 2021.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ