Μη εναρμόνιση της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση αποβλήτων

 

  • Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κατέθεσε δύο νομοσχέδια και τρία σχέδια κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, χωρίς να υποβληθούν εκ των προτέρων σε νομικοτεχνικό έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, λόγω μεγάλης καθυστέρησης στην ετοιμασία τους
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει τέσσερεις διαδικασίες παράβασης, καθότι η διορία εναρμόνισης με τις Οδηγίες για τη διαχείριση αποβλήτων έχει παρέλθει στις 05.07.2020, και έχει διαβιβάσει τέσσερεις Προειδοποητικές Επιστολές στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 08.10.2020
  • Σοβαρό ενδεχόμενο προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπακόλουθης καταδίκης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με υπαρκτό τον κίνδυνο επιβολής υψηλότατης χρηματικής ποινής

 

Σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021, ξεκίνησε η συζήτηση δύο προτεινόμενων νομοσχεδίων, τα οποία αφορούν τον περί Αποβλήτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2020 και τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2020. Συζητήθηκαν επίσης τρία σχέδια κανονισμών, τα οποία αφορούν τους περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2020, τους περί Αποβλήτων (Χώροι Υγιειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2020 και τους περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2020.

 

Με βάση την αιτιολογική έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 26.10.2020, καθώς και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με θέμα «Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», ημερομηνίας 04.11.2020 (Αρ. Πρότασης 1426/2020 και Αρ. Απόφασης 90.282), σκοπός του πιο πάνω Νομοσχεδίου (Αρ. Φακ. 23.01.061.193-2020) είναι η εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2018/851/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, του Κανονισμού 2017/852/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο και του Κανονισμού 1257/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισμού 1013/2006/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ. Σημειώνεται ότι η διορία εναρμόνισης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Οδηγία 2018/851/ΕΕ έχει παρέλθει στις 05.07.2020. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει (Παράβαση 2020/395) και έχει διαβιβάσει Προειδοποιητική Επιστολή προς τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 08.10.2020 για τη μη εναρμόνιση της Οδηγίας 2018/851/ΕΕ.

 

Με βάση την αιτιολογική έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 26.10.2020, καθώς και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με θέμα «Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», ημερομηνίας 04.11.2020 (Αρ. Πρότασης 1425/2020 και Αρ. Απόφασης 90.281), σκοπός του πιο πάνω Νομοσχεδίου (Αρ. Φακ. 23.01.061.195-2020) είναι η εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2018/852/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίματα συσκευασίας. Σημειώνεται ότι η διορία εναρμόνισης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Οδηγία 2018/852/ΕΕ έχει παρέλθει στις 05.07.2020. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει (Παράβαση 2020/396) και έχει διαβιβάσει Προειδοποιητική Επιστολή προς τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 08.10.2020 για τη μη εναρμόνιση της Οδηγίας 2018/852/ΕΕ.

 

Με βάση την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 05.11.2020, με θέμα «Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020», καθώς και τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 04.11.2020 (Αρ. Πρότασης 1429/2020 και Αρ. Απόφασης 90.285), σκοπός των πιο πάνω προτεινόμενων Κανονισμών (Αρ. Φακ. 23.03.057.106-2020) είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι η διορία εναρμόνισης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Οδηγία 2018/849/ΕΕ έχει παρέλθει στις 05.07.2020. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει (Παράβαση 2020/393) και έχει διαβιβάσει Προειδοποιητική Επιστολή προς τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 08.10.2020 για τη μη εναρμόνιση της Οδηγίας 2018/849/ΕΕ.

 

Με βάση την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 05.11.2020, με θέμα «Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020», καθώς και τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 04.11.2020 (Αρ. Πρότασης 1427/2020 και Αρ. Απόφασης 90.283), σκοπός των πιο πάνω προτεινόμενων Κανονισμών (Αρ. Φακ. 23.03.057.107-2020) είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/850/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Σημειώνεται ότι η διορία εναρμόνισης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Οδηγία 2018/850/ΕΕ έχει παρέλθει στις 05.07.2020. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει (Παράβαση 2020/394) και έχει διαβιβάσει Προειδοποιητική Επιστολή προς τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 08.10.2020 για τη μη εναρμόνιση της Οδηγίας 2018/850/ΕΕ.

 

Με βάση την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 05.11.2020, με θέμα «Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020», καθώς και τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 04.11.2020 (Αρ. Πρότασης 1428/2020 και Αρ. Απόφασης 90.284), σκοπός των πιο πάνω προτεινόμενων Κανονισμών (Αρ. Φακ. 23.03.057.108-2020) είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι η διορία εναρμόνισης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 έχει παρέλθει στις 05.07.2020. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει (Παράβαση 2020/393) και έχει διαβιβάσει Προειδοποιητική Επιστολή προς τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 08.10.2020 για τη μη εναρμόνιση της Οδηγίας 2018/849/ΕΕ.

 

Λόγω καθυστέρησης στην ετοιμασία των προτεινόμενων νομοσχεδίων και σχεδίων κανονισμών, καθώς και για σκοπούς άμεσης εναρμόνισης με την Οδηγία 2018/849/ΕΕ, την Οδηγία 2018/850/ΕΕ, την Οδηγία 2018/851/ΕΕ και την Οδηγία 2018/852/ΕΕ, τα προτεινόμενα νομοσχέδια και σχέδια κανονισμών δεν έχουν τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπό τις πιο πάνω περιστάσεις, η ευθύνη για την ορθή και πλήρη εναρμόνιση με τις πιο πάνω Οδηγίες παραμένει στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και δεν μετακυλίεται στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

 

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου εισηγείται τη ψήφιση, το συντομότερο δυνατό, των δύο νομοσχεδίων και τριών σχεδίων κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων προς αποφυγή του ενδεχόμενου προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνεπακόλουθης, σχεδόν βέβαιης, καταδίκης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με υπαρκτό τον κίνδυνο επιβολής υψηλότατης χρηματικής ποινής.

 

Σημειώσεις προς συντάκτες/ριες:

  • Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.193-2020). Για πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.
  • Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.195-2020). Για πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.
  • Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 (Αρ. Φακ. 23.03.057.106-2020). Για πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.
  • Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγιειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 (Αρ. Φακ. 23.03.057.107-2020). Για πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.
  • Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 (Αρ. Φακ. 23.03.057.108-2020). Για πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ