Σε άμεσο κίνδυνο η Χερσόνησος Ακάμα

 

⚠️ Κατακερματισμός του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της Χερσονήσου Ακάμα, λόγω της παράλληλης εκπόνησης και αξιολόγησης 4 διαφορετικών σχεδίων για την περιοχή

⚠️ Σαλαμοποίηση της κοινής διαδικασίας αξιολόγησης που προβλέπεται κατά τη Στρατηγική και την Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο περιβάλλον γενικότερα και τη φύση ειδικότερα

⚠️ Σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις από τις προτεινόμενες πρόνοιες και πολεοδομικές ζώνες του υπό αναθεώρηση «Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα»

⚠️ Μη έκδοση των αναγκαίων Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα

 

Το μείζον ζήτημα της προστασίας και διαχείρισης της Χερσονήσου Ακάμα συζητήθηκε εκτενώς κατά την τελευταία συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), η οποία έγινε στις 29.11.2021. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΠΟΚ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον κατακερματισμό του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της Χερσονήσου Ακάμα, λόγω της παράλληλης εκπόνησης και αξιολόγησης 4 διαφορετικών σχεδίων για την περιοχή: του «Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα», του υπό αναθεώρηση «Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα», του υπό εκπόνηση «Τοπικού Σχεδίου Δήμου Πέγειας», καθώς και του υπό αξιολόγηση «Σχεδίου Προστασίας και Βελτίωσης του Παραλιακού Μετώπου Κόλπου Χρυσοχούς (Νέο Χωριό – Παχύαμμος)». Ως εκ τούτου, προωθείται η σαλαμοποίηση της κοινής διαδικασίας αξιολόγησης που προβλέπεται κατά τη Στρατηγική και την Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη φύση, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, η ΟΠΟΚ προειδοποιεί ότι οι πλείστες από τις προτεινόμενες πρόνοιες και πολεοδομικές ζώνες του υπό αναθεώρηση «Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα» θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ακεραιότητα και τη συνοχή της Χερσονήσου Ακάμα. Παράλληλα, η ΟΠΟΚ τονίζει ότι δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα αναγκαία Διατάγματα Προστασίας και Διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ για τους φυσικούς οικοτόπους καθώς και την άγρια χλωρίδα και πανίδα) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ για τα άγρια πτηνά) Χερσόνησος Ακάμα.

 

Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11.01.2016, με θέμα «Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα» (Αρ. Πρότασης 10/2016 και Αρ. Απόφασης 80.041), μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε «να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να δώσει οδηγίες στον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, όπως επανεξετάσει το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής, μέσα από την ετοιμασία Τοπικού Σχεδίου και την ολοκλήρωσή του εντός 18 μηνών».

 

Ωστόσο, από το 2016 μέχρι σήμερα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προχωρεί στην εκπόνηση δύο ξεχωριστών Τοπικών Σχεδίων για την Χερσόνησο Ακάμα, αφενός του «Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα» και αφετέρου του «Τοπικού Σχεδίου Δήμου Πέγειας». Η περιοχή μελέτης του «Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα» περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια των κοινοτήτων της περιοχής (Νέο Χωριό, Ανδρολίκου, Φάσλι, Δρούσεια – Πιττοκόπος, Ίνεια, Κάτω Αρόδες, Πάνω Αρόδες και Κάθικας) και καλύπτει περίπου το 85-90% της συνολικής έκτασης των δύο περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Χερσόνησο Ακάμα. Η περιοχή μελέτης του «Τοπικού Σχεδίου Δήμου Πέγειας» περιλαμβάνει αποκλειστικά τα διοικητικά όρια του Δήμου Πέγειας και καλύπτει περίπου το υπόλοιπο 10-15% της συνολικής έκτασης των δύο περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Χερσόνησο Ακάμα.

 

Η εκπόνηση δύο ξεχωριστών Τοπικών Σχεδίων για την περιοχή και η παράλληλη εκπόνηση του «Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα» έχει οδηγήσει στον κατακερματισμό του πολεοδομικού και χωροταξικού καθεστώτος της Χερσονήσου Ακάμα. Συνεπώς, καταστρατηγείται η αρχή του ενιαίου και ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού, η οποία έπρεπε να ακολουθείται μέσω της ετοιμασίας ενός κοινού Τοπικού Σχεδίου για την Χερσόνησο Ακάμα, όπως ακριβώς προνοεί η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11.01.2016. Τόσο το «Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα», όσο και το υπό αναθεώρηση «Τοπικό Σχέδιο Κοινοτήτων Ακάμα» και το υπό εκπόνηση «Τοπικό Σχέδιο Δήμου Πέγειας», δεν λαμβάνουν υπόψη το μοναδικό και ομοιογενές φυσικό περιβάλλον της Χερσονήσου Ακάμα.

 

Σημειώνεται επίσης ότι οι συναρμόδιες αρχές για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας) τάχθηκαν υπέρ του ενιαίου πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού της Χερσονήσου Ακάμα, όπως προκύπτει μέσα από τις απόψεις και θέσεις που εξέφρασαν κατά την αρχική διαβούλευση που είχαν με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου 2016), τα πορίσματα του εργαστηρίου του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017) και την αλληλογραφία που είχαν με περιβαλλοντικές οργανώσεις (μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2017), η οποία κοινοποιήθηκε προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

 

Επί της διαδικασίας αξιολόγησης, το υπό εκπόνηση «Τοπικό Σχέδιο Κοινοτήτων Ακάμα» βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, ενώ το υπό εκπόνηση «Τοπικό Σχέδιο Δήμου Πέγειας» βρίσκεται σε πολύ πρώϊμο στάδιο. Όσον αφορά το «Τοπικό Σχέδιο Κοινοτήτων Ακάμα», έχει ήδη εκπονηθεί για λογαριασμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κατόπιν προκήρυξης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης τον Φεβρουάριο 2021. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2021 και ακολούθησε δημόσια διαβούλευση μέχρι τον Απρίλιο 2021. Ακολούθως, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης εξετάστηκε από τις αρμόδιες επιστημονικές και τεχνικές επιτροπές μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021. Το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε την Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και την Γνωμάτευση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης τον Οκτώβριο 2021.

 

Επί της ουσίας και κυρίως όσον αφορά το περιεχόμενο του υπό εκπόνηση «Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα», όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (τα οποία περιλαμβάνουν τα πορίσματα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, οι οποίες εκπονήθηκαν για λογαριασμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, τις απόψεις και θέσεις των συναρμόδιων αρχών και των υπόλοιπων μελών των αρμόδιων επιστημονικών και τεχνικών επιτροπών, καθώς και τα συμπεράσματα της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, που εξέδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Οκτώβριο 2021) συγκλίνουν και αποδεικνύουν, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας και επιστημονικής επιφύλαξης, ότι αρκετές από τις προτεινόμενες πρόνοιες και πολεοδομικές ζώνες θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, στο περιβάλλον γενικότερα και τη φύση ειδικότερα. Οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να είναι άμεσες, έμμεσες (δευτερεύουσες), συνεργιστικές (αλληλεπιδράσεις επιπτώσεων) και σωρευτικές (αθροιστικές).

 

Ειδικά όσον αφορά τις σωρευτικές επιπτώσεις (δηλαδή τις αθροιστικές επιπτώσεις ενός έργου ή σχεδίου σε συνδυασμό με άλλα έργα και σχέδια που χωροθετούνται στην ίδια περιοχή), σημειώνεται ότι, πέραν των δύο «Τοπικών Σχεδίων Κοινοτήτων Ακάμα και Δήμου Πέγειας», κινείται παράλληλα η διαδικασία αξιολόγησης δύο επιπλέον σχεδίων για την Χερσόνησο Ακάμα, του «Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα» και του «Σχεδίου Προστασίας και Βελτίωσης του Παραλιακού Μετώπου Κόλπου Χρυσοχούς (Νέο Χωριό – Παχύαμμος)».

 

Το «Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα» εκπονήθηκε από το Τμήμα Δασών μεταξύ 2016 και 2020. Οι δύο κεντρικοί άξονες του «Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα» είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου και η ανέγερση των κόμβων υποδομών για την εξυπηρέτηση (πρόσβαση και αναψυχή) των επισκεπτών της περιοχής. Ακολούθως, εκπονήθηκε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, μεταξύ 2020 και 2021. Το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε την Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης τον Ιούνιο 2021 και την Γνωμάτευση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης τον Σεπτέμβριο 2021. Σε πλήρη αντίθεση με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11.01.2016, το «Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα» δεν εξετάζει και δεν εισηγείται τρόπους ενιαίας διαχείρισης ολόκληρης της περιοχής που εμπίπτει στα όρια του Δικτύου Natura 2000, στα πλαίσια των νομικών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ακρίβεια, το «Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα» δεν συνδέεται άμεσα και δεν είναι αναγκαίο για τη διαχείριση των δύο περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και κατόπιν σχετικής υπόδειξης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε από το Τμήμα Δασών όπως υποβληθεί και αξιολογηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το «Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα», με βάση τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και της εναρμονιστικής Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Το «Σχέδιο Προστασίας και Βελτίωσης του Παραλιακού Μετώπου Κόλπου Χρυσοχούς (Νέο Χωριό – Παχύαμμος)» εκπονήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μεταξύ 2019 και 2021. Το εν λόγω σχέδιο προνοεί την κατασκευή 43 κυματοθραυστών σε ολόκληρο τον Κόλπο Χρυσοχούς, από τα διοικητικά όρια της κοινότητας Νέου Χωριού και τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ και ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα στα δυτικά, μέχρι τα διοικητικά όρια της κοινότητας Παχύαμμου στα ανατολικά, διαμέσου της προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ Περιοχή Πόλις – Γιαλιά. Το «Σχέδιο Προστασίας και Βελτίωσης του Παραλιακού Μετώπου Κόλπου Χρυσοχούς (Νέο Χωριό – Παχύαμμος)» δεν συνδέεται άμεσα και δεν είναι αναγκαίο για τη διαχείριση των τριών περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ενώ αδιαμφισβήτητα αναμένεται να επιφέρει σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα είδη και τα ενδιαιτήματα για τα οποία καθορίστηκαν οι εν λόγω προστατευόμενες περιοχές. Τα σημαντικότερα εξ’ αυτών περιλαμβάνουν τα είδη προτεραιότητας των θαλάσσιων χελώνων (Caretta caretta και Chelonia mydas) και της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), καθώς και τον οικότοπο προτεραιότητας των υποθαλάσσιων λιβαδιών της Ποσειδώνιας (Posidonia oceanica).

 

Τονίζεται επίσης ότι η εκπόνηση του «Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα» και των «Τοπικών Σχεδίων Κοινοτήτων Ακάμα και Δήμου Πέγειας» προνοείται από την ίδια Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11.01.2016, με θέμα «Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα» (Αρ. Πρότασης 10/2016 και Αρ. Απόφασης 80.041). Παρότι η εκπόνηση των εν λόγω Σχεδίων ξεκίνησε ταυτόχρονα, η υποβολή και αξιολόγηση τους δεν γίνεται παράλληλα, συνδυασμένα και ολοκληρωμένα. Ως εκ τούτου, πέρα από τον κατακερματισμό του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού της Χερσονήσου Ακάμα, προκύπτει επίσης σοβαρό πρόβλημα σαλαμοποίησης της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τόσο σε επίπεδο Στρατηγικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο περιβάλλον γενικότερα, όσο και σε επίπεδο Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων) στη φύση ειδικότερα.

 

Επισημαίνεται ότι (σύμφωνα με τις κοινοτικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναρμονιστική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις κατευθυντήριες γραμμές και τους σχετικούς οδηγούς της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η σαλαμοποίηση είναι η πρακτική κατά την οποία ένα έργο ή σχέδιο διασπάται σε πολλά επιμέρους έργα ή σχέδια, τα οποία μεμονωμένα δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που έχει θεσπιστεί ή δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις όταν εξετάζονται κατά περίπτωση (τμηματικά και αποσπασματικά), αλλά εάν ληφθούν υπόψη συνολικά (ενιαία και ολοκληρωμένα), τότε καταδεικνύεται ότι επιφέρουν σημαντικές αθροιστικές, σωρευτικές και συνεργιστικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Υπό αυτήν την έννοια, η σαλαμοποίηση περιλαμβάνει την πρακτική διαίρεσης των έργων ή σχεδίων σε μία ή περισσότερες χωριστές οντότητες, ούτως ώστε κάθε επιμέρους στοιχείο (έργο ή σχέδιο) να μην καταδεικνύει από μόνο του σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και ως εκ τούτου, να μπορεί να εγκριθεί.

 

Τονίζεται επίσης ότι, στις 03.11.2021, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, του Διευθυντή Τμήματος Δασών και των Κοινοταρχών της Χερσονήσου Ακάμα. Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθούν επιμέρους συναντήσεις μεταξύ των αρμόδιων Υπουργών και των Κοινοταρχών της περιοχής κατά τον Νοέμβριο, έτσι ώστε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως να ολοκληρώσει την αναθεώρηση του «Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα» κατά τον Δεκέμβριο 2021. Ακολούθως, αναμένεται η έγκριση του αναθεωρημένου «Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα» από το Πολεοδομικό Συμβούλιο κατά τον Ιανουάριο και η δημοσίευση του μέχρι τον Φεβρουάριο 2022. Με βάση τα πιο πάνω, δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα υποβληθούν Συμπληρωματικές Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και εάν το υπό αναθεώρηση «Τοπικό Σχέδιο Κοινοτήτων Ακάμα» θα επανεξεταστεί από την Ad-hoc Επιτροπή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και την Επιτροπή Αξιολόγησης Επιπτώσεων από Σχέδια και Προγράμματα, όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εναρμονιστικής Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Σύμφωνα επίσης με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου, κατά την πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, φαίνεται να συζητήθηκαν αρκετές προτεινόμενες πρόνοιες και πολεοδομικές ζώνες του υπό εκπόνηση «Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα», οι οποίες απορρίφθηκαν με βάση την Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και την Γνωμάτευση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, που εξέδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Οκτώβριο 2021 (π.χ. δυνατότητα ανάπτυξης περίκλειστων περιουσιών εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, πολιτικές ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας, επισκέψιμου αγροκτήματος και εξειδικευμένων αναπτύξεων, καθώς και νέα Λατομική Ζώνη πλησίον των Φαραγγιών της Ανδρολίκου και νέα Τουριστική Ζώνη πλησίον των Βράχων της Ίνειας).

 

Με βάση τα πιο πάνω, υπάρχει ο κίνδυνος να αναιρεθούν, κατόπιν πολιτικής παρέμβασης, οι ουσιώδεις και νομικά δεσμευτικοί όροι της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, που εξέδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Οκτώβριο 2021. Μία τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε κατάφωρη παράβαση των διατάξεων των κοινοτικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εναρμονιστικής Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθότι οι προτεινόμενες πρόνοιες και πολεοδομικές ζώνες του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, οι οποίες απορρίφθηκαν ήδη, θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, στο περιβάλλον γενικότερα και τη φύση ειδικότερα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αναμένεται να προκαλέσει την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να επιφέρει ακόμη και τον κίνδυνο καταδίκης της Κύπρου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ότι αυτό συνεπάγεται.

 

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις κοινοτικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ, πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ), καθώς και την εναρμονιστική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 δεν έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ. Ειδικότερα, τα διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές, με βάση τις οποίες τα Κράτη Μέλη οφείλουν να προβούν στη συνέχεια στον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων διατήρησης, τα οποία ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των ενδιαιτημάτων και των ειδών που απαντώνται στις εν λόγω περιοχές, καθώς και στη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων και της ενόχλησης των ειδών καθορισμού των περιοχών αυτών.

 

Τονίζεται ότι έχει παρέλθει μία ολόκληρη πενταετία από την εκπόνηση, οριστικοποίηση και δημοσίευση των Διαχειριστικών Σχεδίων για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ και ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα. Ωστόσο, οι καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές (Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας Υπουργείου Εσωτερικών) δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα στον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων διατήρησης, αλλά ούτε και στη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή της υποβάθμισης των οικοτόπων και της ενόχλησης των ειδών καθορισμού των εν λόγω περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Με βάση τις διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εναρμονιστικής Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να περιλαμβάνονται σε Διατάγματα Προστασίας και Διαχείρισης, τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Η μη έγκαιρη έκδοση και επαρκής εφαρμογή των απαραίτητων Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης οδηγά στην υποβάθμιση και αλλοίωση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και στην όχληση και απώλεια της άγριας ζωής στην Χερσόνησο Ακάμα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ