Το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος ολόκληρης της χερσονήσου λέει η ΟΠΟΚ

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) με ανακοίνωσή της θεωρεί ότι το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, όπως αυτό έχει αξιολογηθεί, εγκριθεί και δημοσιευτεί, διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος ολόκληρης της Χερσονήσου Ακάμα και τη διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία των τοπικών κοινοτήτων.

Παράλληλα, όμως, επισημαίνει ότι αυτό το οποίο απομένει να γίνει και προέχει αυτή τη στιγμή είναι η διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσω της θέσπισης των αναγκαίων αντισταθμιστικών μέτρων όσον αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο τελικός χωροταξικός σχεδιασμός της Χερσονήσου Ακάμα επιφέρει ουσιώδη και δυσμενή επηρεασμό κεκτημένων αναπτυξιακών δικαιωμάτων και επιτρεπόμενων χρήσεων γης.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται νοουμένου ότι στο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα ενσωματώνονται όλοι οι νομικά δεσμευτικοί και ουσιώδεις όροι της τελικής Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της τελικής Γνωμάτευσης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, τις οποίες εξέδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή στις 17.02.2023 και στις 21.02.2023, αντίστοιχα, η ΟΠΟΚ – ως μέλος, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και Προγράμματα – θεωρεί ότι οι πρόνοιες, τα μέτρα πολιτικής και οι πολεοδομικές ζώνες του τελικού Τοπικού Σχεδίου Ακάμα δεν θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης και την ακεραιότητα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα, καθώς και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Φαράγγια Αγίας Αικατερίνης και Αγίας Παρασκευής.

Επιπλέον, η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι, εάν διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των τελικών προνοιών και μέτρων πολιτικής του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, τότε θα διαφυλαχθεί το μοναδικό και αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον και τοπίο ολόκληρης της Χερσονήσου Ακάμα και του ενιαίου οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής, πέραν των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία πολεοδομικά εργαλεία (π.χ. ενεργοποίηση αδρανούσας γης εντός πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης, μέσω των αναγκαίων σχεδίων ρυμοτομίας και της εγγραφής στο δημόσιο οδικό δίκτυο των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων εντός των καθορισμένων ορίων ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων, κ.α.) για σκοπούς αποτροπής της διάσπαρτης δόμησης και της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης και διασφάλισης της συμπαγούς και ενοποιημένης ανάπτυξης, καθώς και όλα τα αναγκαία αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (π.χ. σημαντική ενίσχυση της παροχής οικονομικών ενισχύσεων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές με υποχρεωτικούς περιορισμούς, αύξηση της παροχής εκταρικών επιδοτήσεων για την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και τη διαχείριση της γης στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, κ.α.) για σκοπούς προστασίας της γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που προσφέρουν διάφορες παραδοσιακές και περιβαλλοντικά φιλικές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Η ΟΠΟΚ θεωρεί επίσης ότι η περίοδος των 6 μηνών μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα υποβολής του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Πέγειας σε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, ώστε να διασφαλιστεί η συναξιολόγηση των αθροιστικών και συσσωρευτικών επιπτώσεων των δύο (2) Τοπικών Σχεδίων Ακάμα και Πέγειας, πριν από την εφαρμογή τους, με βάση τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο του 2005, του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου του 2003 έως 2015, καθώς και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 έως 2020.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ