Σε κακή κατάσταση τα δάση της ΕΕ λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο

Τα δάση της ΕΕ είναι πολυλειτουργικά και εξυπηρετούν περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς, ενώ οι πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης έχουν καθοριστική σημασία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εντούτοις, μολονότι η δασική κάλυψη αυξήθηκε την τελευταία 30ετία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών δασών διαρκώς επιδεινώνεται, ενώ άλλες εκθέσεις και στοιχεία από κράτη μέλη επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση διατήρησης των δασών είναι φθίνουσα. Τοις πταίει αναλύει σε έκθεση του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, που διαπιστώνει μεταξύ άλλων, τα εξής:

Στον τομέα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, η ΕΕ δεν έχει ακόμη θεσπίσει νομοθεσία προκειμένου να επιβάλει τιμές-στόχο ή να απαιτήσει ειδικές δράσεις από τα κράτη μέλη. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο της ΕΕ το οποίο να απαιτεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις μη ικανοποιητικές στρατηγικές προσαρμογής των δασών.
Τα κράτη μέλη δεν έχουν ορίσει ελάχιστα όρια για να αξιολογούν αν ένα διαχειριστικό σχέδιο δασών είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο ή όχι. Επομένως, η ύπαρξη ενός τέτοιου σχεδίου ελάχιστα εξασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο αγροτικής ανάπτυξης διατίθεται σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες.
Οι κανόνες αγροτικής ανάπτυξης καθορίζουν ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τη δάσωση (υπομέτρο 8.1 του ΕΓΤΑΑ), που αποσκοπούν στην αύξηση της ποικιλομορφίας των δένδρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Αυτές οι ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις επιβάλλουν τη χρήση ειδών δένδρων που είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή ή αναμεμιγμένα με άλλα είδη (τουλάχιστον 10 % πλατύφυλλα δένδρα ανά περιοχή ή τρία είδη δένδρων που καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 10 % της περιοχής)36. Συνεπώς, παρότι μια δασωμένη περιοχή πρέπει να φυτεύεται με ποικιλία ειδών, μπορεί να αποτελείται στην πράξη από μεγάλες παρακείμενες εκτάσεις μονοκαλλιεργειών. Πέρα από αυτές τις απαιτήσεις, δεν υπάρχουν ενωσιακοί κανόνες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών στην κλιματική αλλαγή.

«Διαπιστώσαμε ότι, στους τομείς όπου η ΕΕ έχει πλήρη αρμοδιότητα δράσης, η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει αναλάβει ενεργότερη δράση για να συμβάλει στην προστασία των δασών της ΕΕ. Συνιστούμε στην Επιτροπή να βελτιώσει αυτή τη συμβολή, να ενισχύσει την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και να βελτιώσει την εστίαση των δασικών μέτρων, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, στη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή.», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου συστήνει στην Κομισιόν να καταρτίσει και να υλοποιήσει έως το 2023 ένα σχέδιο δράσης με καλύτερη εστίαση στα δασικά μέτρα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Αναλυτικά την έκθεση του ΕΕΣ θα βρείτε στο:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_EL.pdf

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ