Οι αιτήσεις για λατομικές ζώνες θα επιφέρουν τεράστιο πλήγμα στο περιβάλλον

ισωσ σε ενδιαφερουν

Νέες αιτήσεις κατατέθηκαν για λατομικές ζώνες στον Δελίκηπο της Επαρχίας Λάρνακας

“O υπουργός Γεωργίας αναγκάστηκε να ανακοινώσει ότι τερματίζεται οποιαδήποτε ενέργεια ή συζήτηση για το θέμα της δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων”, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ.

Ανακοίνωση για τις λατομικές ζώνες στην επαρχία Λάρνακας

Δυστυχώς από ότι φαίνεται οι αποφάσεις για να τερματιστούν οποιεσδήποτε ενέργειες ή συζητήσεις για το θέμα της πιθανής δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας δεν έχουν γίνει σεβαστές.

Νέες αιτήσεις κατατέθηκαν για λατομικές ζώνες στον Δελίκηπο της Επαρχίας Λάρνακας. O υπουργός Γεωργίας αναγκάστηκε να ανακοινώσει ότι τερματίζεται οποιαδήποτε ενέργεια ή συζήτηση για το θέμα της δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων.

 

Το γεγονός μάλιστα ότι προωθείται με κατεπείγον στην ολομέλεια της Βουλής τροποποίηση του νόμου περί μεταλλείων για παροχή διευκολύνσεων αποπληρωμής των τελών, μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων αφού έχει παρατηρηθεί μείωση στις πωλήσεις λατομικών υλικών ύψους 75% απαντά από μόνο του κατά πόσο υφίσταται ανάγκη αδειοδότητσης νέων λατομικών ζωνών.

Το ΑΚΕΛ τονίζει ακόμη μια φορά ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις για λατομικές ζώνες θα επιφέρουν τεράστιο πλήγμα στο περιβάλλον και από τη στιγμή που δεν είναι αναγκαίες τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος για συζήτηση.

Σε ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου και Νιαζί Κιζιλγιουρέκ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απάντηση εκ μέρους της Επιτροπής ήταν σαφής. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός τέτοιου σχεδιασμού και οι αλλαγές στη χρήση γης που προκύπτουν από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που αφορούν τα δάση, πρέπει να αξιολογηθούν δεόντως, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ΕΕ.

Παρατίθεται το κείμενο της ερώτησης των ευρωβουλευτών και της απάντησης της Επιτροπής.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001044/2020 προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek
Θέμα: Aλλαγή ζωνών περιοχών της επαρχίας Λάρνακας σε λατομικές ζώνες
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ) Κύπρου πραγματοποίησε παρουσίαση για πιθανή αλλαγή ζωνών περιοχών της επαρχίας Λάρνακας σε λατομικές ζώνες. Πρόκειται για περιοχές που αποτελούν κρατικά δάση ή συνορεύουν με περιοχές προστασίας NATURA 2000. Σύμφωνα με τους μελετητές, η βέλτιστη λύση προβλέπει την κοπή 6.900 δέντρων. Η υλοποίηση της λατομικής ζώνης θα ξεκινήσει μετά από 15-20 χρόνια, ανάλογα με τους ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, αφού αρκούν μέχρι τότε τα υπάρχοντα αποθέματα στα λατομεία της περιοχής. Σύμφωνα με στοιχεία παρατηρείται σημαντική αλλαγή δεδομένων, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη από το ΤΓΕ. Ειδικότερα, η παγκύπρια κατανάλωση αδρανών υλικών μειώθηκε δραστικά (από 11,5 εκατομμύρια τόνους το 2004 και 14,2 εκατομμύρια τόνους το 2008, η ζήτηση έχει πέσει στα 3,9 εκατομμύρια τόνους το 2015, μείον 73% από την κορυφή του 2008) και στα 8 εκατομμύρια τόνους το 2019 (μείον 56% από την κορυφή του 2008). Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω δεδομένα, οι κοινότητες των επηρεαζόμενων περιοχών αντιτίθενται στην πρόταση για δημιουργία λατομικής ζώνης.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είθισται να πραγματοποιούνται αλλαγές ζωνών, όταν δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθούν βραχυπρόθεσμα;
2. Η δημιουργία λατομείων εντός των δασών και κοντά σε κατοικημένες περιοχές συνάδει με τους στόχους της Επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών;

E-001044/2020
Απάντηση του κ. Sinkevičius
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(24.4.2020)

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια για τη δημιουργία λατομικών ζωνών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες για αδρανή υλικά. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός τέτοιου σχεδιασμού και οι αλλαγές στη χρήση γης που προκύπτουν από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που αφορούν τα δάση, πρέπει να αξιολογηθούν δεόντως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση[1] και την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων[2].

Ειδικότερα, σε περίπτωση που είναι πιθανό να επηρεαστούν περιοχές του δικτύου Natura 2000, τα εν λόγω σχέδια ή έργα λατομείων θα πρέπει να αξιολογηθούν ορθά ως προς τις επιπτώσεις τους στις περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους[3], και να αδειοδοτηθούν μόνο αφού διαπιστωθεί ότι δεν θα επηρεάσουν την ακεραιότητα των περιοχών. Η Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγίες σχετικά με την εξόρυξη μη ενεργειακών μεταλλευμάτων και το δίκτυο Natura 2000[4].

30/04/2020

[1] Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30-37).
[2] Οδηγία 2011/92/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον [ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 1)].
[3] Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50).
[4] http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

imagew

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο κατασκευής των αυτοκινήτων

Η κυκλική οικονομία αποτελεί άλλον έναν ασφαλή προορισμό στο δρόμο προς την ανάκαμψη καθώς η πανδημία και η ευρωπαϊκή πολιτική για την Ενέργεια και...

Ελλάδα: Τέλος στα πλαστικά μίας χρήσης από 1η Ιουλίου 2021

«Από την 1η Ιουλίου 2021 όλα τα πλαστικά μίας χρήσης θα αποσυρθούν», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης από την παραλία του...

Ηθοποιός στη Γεωργία δημιούργησε καταφύγιο για ορφανές αρκούδες

Ενας ηθοποιός από τη Γεωργία κατέληξε να γίνει «φύλακας άγγελος» ορφανών αρκούδων, όταν τυχαία βρήκε ένα μωρό αρκουδάκι και αποφάσισε να το φροντίσει. Από...
Frezy Lac Cream e1589827104269

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

GumActivital e1589827214613