Σχέδιο χορηγίας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

icon 1 ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering

icon 2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα που είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο με το οποίο συνοικούν μόνιμα στην ίδια οικία και με το οποίο τους συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια, είναι ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας.

icon 3 ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …Υφιστάμενη κατοικία στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας έχει κατατεθεί πριν την 01/01/2017 και στην οποία διαμένει μόνιμα ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας.
icon 4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ …

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αιτήσεων. Πατήστε εδώ.

icon 7 ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …€750 ανά kW Φωτοβολταϊκού Συστήματος με μέγιστο ποσό τα € 3.750.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Πριν την υποβολή «Αιτήματος Προέγκρισης» συστήνεται όπως μελετήσετε προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών, τον Οδηγό Υποβολής Αίτησης και τυχόν διευκρινίσεις/ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

 • Το «Αίτημα Προέγκρισης» υποβάλλεται πριν την υλοποίηση της επένδυσης. Ως ημερομηνία υλοποίησης, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Καταλληλόλητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

 

 • Το «Αίτημα Προέγκρισης» υποβάλλεται από το πρόσωπο το οποίο θα προβεί στην επένδυση εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (εφεξής «ο Αιτητής»). Ο Αίτητής θα πρέπει, είτε ο ίδιος είτε άλλο πρόσωπο με το οποίο τον συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια και το οποίο διαμένει στην ίδια κατοικία, να είναι ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας. Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: γονείς, παιδιά, σύζυγο, αδελφό/ή, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη.

 

 • Οι ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με αριθμό Κ.Δ.Π. 289/2015, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Συνοπτικά, στους ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:
  (α) οι Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
  (β) οι Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
  (γ) οι Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας,
  (δ) οι Λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας τους και δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας του,
  (ε) οι Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομά,
  (στ) οι Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομά,
  (ζ) οι Λήπτες της Χορηγίας σε Τυφλούς,
  (η) Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και µε ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων.

 

 • Για να μπορέσετε να υποβάλετε «Αίτημα Προέγκρισης», θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο σύστημα (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη). Κατά τη δημιουργία λογαριασμού θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (scan), Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης ως ακολούθως:
  • Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
  • Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)

 

 • Κατά την υποβολή «Αιτήματος Προέγκρισης» θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):
  1. Αντίγραφο Πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος στο όνομα του αιτητή που να αφορά την οικιστική μονάδα στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

 

 • Σε περίπτωση που ως αιτητής είστε διαφορετικό πρόσωπο από τον ευάλωτο καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε και τα πιο κάτω:
  1. Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας (ένα από τα τρία δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω), και
  2. Κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει τη σχέση πρώτου βαθμού συγγένειας μεταξύ του αιτητή και του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας (πχ. πιστοποιητικό γέννησης/γάμου, κλπ).

 

 • Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι λήπτης Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα που έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του, θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση από την οικεία τοπική αρχή (Κοινοτάρχη) ότι δεν συνοικεί με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία υποβολής αίτησης για σχέδιο χορηγιών Κατηγορίας 3Β

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλα τα πιο πάνω πριν προχωρήσετε σε υποβολή αιτήματος προέγκρισης.

ΥΠΟΒΟΛΗ «ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ»

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ