Κρήτη: Βιοπλαστικά από υπολείμματα τροφίμων

Με στόχο την παραγωγή βιο-πλαστικών από υπολείμματα τροφίμων, η ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε, καθώς και επιστήμονες από τα Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μετατρέπουν τα υπολείμματα τροφών σε κομποστοποιήσιμα πλαστικά. Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται μέσα από το καινοτόμο έργο Β2Β (Biowaste to Bioplastic) «Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Ανάκτησης Βιο-αποβλήτων Υψηλής Καθαρότητας για την Παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιο-πλαστικών».

 

Αντικείμενο του έργου Β2Β είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας παραγωγής βιοπλαστικού από βιοαπόβλητα χώρων μαζικής εστίασης, ξεκινώντας από τη διαλογή βιο-αποβλήτων στην πηγή και φτάνοντας μέχρι και την τελική παραγωγή πρώτων υλών. Αρχικά, τα προδιαλεγμένα βιο-απόβλητα αναβαθμίζονται με την αφαίρεση ξένων σωμάτων, ή ακόμα και κατηγοριών υπολειμμάτων τροφίμων ή και την προσθήκη άλλων από διαφορετικές πηγές (π.χ. υπολείμματα αρτοποιείων). Έτσι, στη συνέχεια να είναι εφικτή η παραγωγή κομποστοποιήσιμων βιοπλαστικών, μέσα από μια επίσης βελτιστοποιημένη διαδικασία σύνθεσης.

Τα κομποστοποιήσιμα βιο-πλαστικά είναι προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που δικαιολογούν την αύξηση του κόστους των διαδικασιών που θα προηγηθούν. Έτσι, πρώτα από όλα μελετάται και αξιολογείται η δυνατότητα περαιτέρω διαχωρισμού στην πηγή και το αποτέλεσμα που αυτή μπορεί να δώσει, ένα βέλτιστο σύστημα συλλογής και μεταφοράς, που επηρεάζει καθοριστικά πολλά ποιοτικά στοιχεία, καθώς και μιας σχετικά υψηλού κόστους αλλά μεγάλης αποτελεσματικότητας λύση, αυτής της χειροδιαλογής με στόχο την βελτιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης των υλικών. Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα δοκιμάζεται σε μια πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοπλαστικού που θα επιτρέψει τόσο την περαιτέρω μελέτη τους και την ουσιαστική βελτίωσή τους, όσο και την εξαγωγή ρεαλιστικών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Η πιλοτική μονάδα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

 

Όσον αφορά την πιλοτική μονάδα, το προδιαλεγμένο κλάσμα οδηγείται σε ειδικό ιμάντα χειροδιαλογής και στη συνέχεια το καθαρό οργανικό κλάσμα τεμαχίζεται και πολτοποιείται. Η εισερχόμενη ποσότητα προδιαλεγμένων αποβλήτων τροφίμων, είναι περίπου 50 kg ανά παραγωγική διαδικασία. Ανάλογα με το είδος της πρώτης ύλης, γίνεται χρήση περιστρεφόμενου κόσκινου για την βελτιστοποίησή της. Στη συνέχεια το πολτοποιημένο υλικό διοχετεύεται με ειδική αντλία στη μονάδα παραγωγής βιοπλαστικού όπου παράγεται πολυγαλακτικό (PLLA) κύριο συστατικό για την παραγωγή βιοπλαστικού. Η εξερχόμενη ποσότητα PLLA αναμένεται να είναι περίπου 7 kg ανά παραγωγική διαδικασία.

Οι εταίροι του έργου θα παρουσιάσουν την πιλοτική μονάδα βιο-πλαστικού του B2B, καθώς και ενδιάμεσα αποτελέσματα του έργου, στο διεθνές συνέδριο RETASTE: RETHINK FOOD WASTE, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 6-8 Μαΐου 2021 και στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν και διαδικτυακά (https://retaste.gr).

Το Έργο B2B υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://www.biowaste2bioplastic.gr και ακολουθήστε τον λογαριασμούς @2Biowaste στο Twitter και Biowaste to Bioplastic – B2B στο Facebook.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ