ΑgrOassis κατά της ερηµοποίησης της γεωργικής γης

Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα LIFE 2022-2026 της ΕΕ και απευθύνει ανοιχτό κάλεσµα στους αγρότες για συµµετοχή στις δράσεις του

 

∆ιάρκεια ∆ιαγωνισµού: 1η Μαρτίου – 30ή Ιουνίου 2023

Tο έργο AgrOassis, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικεντρώνεται στον γεωργικό τοµέα της Κύπρου και της Ελλάδας και ειδικότερα σε περιοχές που βρίσκονται σε πορεία ερηµοποίησης σαν συνέπεια της κλιµατικής αλλαγής και της ακατάλληλης χρήσης γης.
Το έργο στοχεύει να προωθήσει δράσεις που θα περιορίσουν την υποβάθµιση και θα αναζωογονήσουν τα φυσικά συστήµατα που στηρίζουν τις καλλιέργειες. Θα αναδείξει πιλοτικά ωφέλιµες γεωργικές πρακτικές που υποβοηθούν στη διατήρηση του εδάφους και της υγρασίας, µε στόχο την αντικατάσταση ενεργοβόρων πρακτικών που µειώνουν τη γονιµότητα και συντείνουν στη διάβρωση από τον άνεµο και τη βροχή οδηγώντας στην ερηµοποίηση.

 

Το έργο βασίζεται σε τρεις κύριες δράσεις για τη στήριξη της γεωργίας έναντι των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής: Τη µειωµένη ή µηδενική κατεργασία του εδάφους, την εγκατάσταση φυτοφρακτών και τη δηµιουργία µονάδων κοµποστοποίησης

Μειωµένη κατεργασία εδάφους

Η ελαχιστοποίηση της κατεργασίας του εδάφους θεωρείται αναγκαίο µέτρο για την αντιµετώπιση της διάβρωσης/υποβάθµισης του εδάφους. Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης, η αύξηση της υγρασίας, της οργανικής ουσίας και της µικροβιακής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση της παραγωγικής ζωής του εδάφους για 3.500 δεκάρια αγροτικής γης.

Θα εφαρµοστούν µέθοδοι (στελεχοκόπτης, δισκοσβάρνα στα σιτηρά, στελεχοκόπτης στα καρποφόρα) που αποφεύγουν την αναστροφή που κάνουν τα άροτρα, ώστε να διατηρηθεί το µεγαλύτερο τµήµα των υπολειµµάτων της προηγούµενης καλλιέργειας ή της άγριας βλάστησης στην επιφάνεια του εδάφους. Με αυτόν τον τρόπο, το έδαφος προστατεύεται από τις επιδράσεις των σταγόνων της βροχής και του ανέµου, η διακύµανση της θερµοκρασίας είναι πιο ήπια, περιορίζονται οι απώλειες υγρασίας από εξάτµιση και όλα αυτά συντελούν στην αύξηση της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση της γονιµότητας των εδαφών.

Με τη µειωµένη κατεργασία γίνεται και εξοικονόµηση καυσίµου, µε όφελος στο εισόδηµα των παραγωγών αλλά και στη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, λόγω της καύσης λιγότερου πετρελαίου. Από την άλλη πλευρά, περιορίζονται σηµαντικά τα έξοδα, αφού για τα σιτηρά έχει αποδειχθεί ότι η προετοιµασία του εδάφους αποτελεί περίπου το 1/3 των συνολικών δαπανών. Αν αυτό συνδυαστεί µε µια βελτιωµένη ή έστω µια πιο σταθερή παραγωγή, θα υπάρχουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στον παραγωγό.

Οι αγρότες που θα συµµετάσχουν θα λάβουν 15 ευρώ ανά δεκάριο ως υποστήριξη.

Ανασύσταση φυτοφρακτών

Μέσω της συγκεκριµένης δράσης θα εγκατασταθούν φυτοφράκτες σε περιοχές επιρρεπείς στην ερηµοποίηση -υποβαθµισµένα σηµεία (π.χ. άκρες του αγροτικού δρόµου) και σε διαβρωµένη γη ανάµεσα στα χωράφια συνολικού µήκους 30 km. Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της οργανικής ύλης, η µείωση της θερµοκρασίας του εδάφους, η αύξηση της υγρασίας του εδάφους και η ενίσχυση της µικροβιακής δραστηριότητας. Επιπλέον, στόχος είναι η δηµιουργία της απαιτούµενης ετερογένειας που θα µειώσει τη διάβρωση λόγω ανέµου και απορροής του νερού, δηµιουργώντας παράλληλα έναν ευνοϊκό βιότοπο. Τέλος, η χρήση ανθεκτικών στην ξηρασία καρποφόρων/µελισσοκοµικών δένδρων/θάµνων εντός των φυτοφρακτών αναµένεται να προσθέσει στο εισόδηµα του αγρότη. Η εγκατάσταση των φυτοφρακτών θα γίνει από την οµάδα του έργου µε µεθόδους που θα ελαχιστοποιούν την ανάγκη ποτίσµατος και µε είδη φυτών που θα έχουν την έγκριση του αγρότη.

Οι αγρότες που θα συµµετάσχουν θα λάβουν 4,5 ευρώ ανά δεκάριο ως υποστήριξη.

Κοµποστοποίηση

Παραγωγή κοµπόστας από τα πράσινα σηµεία και από πτηνοτροφικά απόβλητα και η εφαρµογή της σε µικρή κλίµακα (5ha) σε επιλεγµένα χωράφια. Η συγκεκριµένη δράση θα αποτελέσει παράδειγµα επίδειξης της βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους.

Οι αγρότες που θα συµµετάσχουν θα λάβουν 0,5 ευρώ ανά δεκάριο ως υποστήριξη.

Πληροφορίες

Σε κάθε συµµετέχοντα καλλιεργητή θα δίνεται προσωπική καθοδήγηση για τις ενέργειες που θα εφαρµόσει στη γη του. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε:

∆ηµήτρης Σαρρής, ΚESRC: 22051800, 96782386, [email protected]

Παναγιώτης Ντάλιας, ΙΓΕ: 22403114, 99375543, [email protected]

Γιάννης ∆ηµητρίου, Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ): 22755678, 99068458, [email protected]

Mαρία Σκέντερ, Ίδρυµα Λαόνα: 25358632, 99919169, [email protected]

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ