Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και οι αφαιρέσεις από το LULUCF

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/841 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, την απλούστευση των κανόνων συμμόρφωσης, τον καθορισμό των στόχων των κρατών μελών για το 2030 και τη δέσμευση για συλλογική επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2035 στον τομέα της χρήσης γης, της δασοπονίας και της […]

Διαβάστε περισσότερα : Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και οι αφαιρέσεις από το LULUCF

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Generated by Feedzy